CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo opeke, opečnih kritin in ostalih izdelkov iz pečene gline za gradbeništvo kot tudi z ekstrakcijo gline. Poslovna politika je dokazana z dolgoletnim uspešnim poslovanjem. 

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. se zavezuje, da bo delo za svoje uporabnike opravljala kakovostno, v skladu s pravili stroke in najvišjimi standardi, v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi, ki se nanašajo na to dejavnost. V dogovoru s strankami se dogovorimo o optimalnem roku dobave izdelka, navedenega v ponudbi. 

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. se zavezuje, da bo neprekinjeno delovala pri vzpostavljanju sistema vrednot človeških virov (kadra) z izobraževanjem, veščinami in znanjem z namenom izboljševanja kakovosti storitev, zadovoljstva uporabnikov storitev in svojih zaposlenih.

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. lahko posluje, če so uporabniki storitev zadovoljni, kar dosežemo s poznavanjem in zadovoljevanjem njihovih potreb in želja ter zagotavljanjem večje vrednosti kot pri konkurentih.

Z opredelitvijo bistvenih vidikov okolja prepoznava cilje, ki jih želi doseči v sistemu ravnanja z okoljem, ter razvija načrte in programe za uresničitev zastavljenih ciljev. 

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. izbira dobavitelje na podlagi meril, ki zagotavljajo kakovostne materiale in izdelke ter skrbijo za okolje in vpliv njihovih izdelkov in materialov na okolje.

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. stremi k procesom, pri katerih ne bo škodljivih vplivov na okolje.

S še boljšim sodelovanjem z uporabniki in dobavitelji storitev ter z notranjimi izboljšavami v organizaciji in delu, želi CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. nenehno zmanjševati število pritožb dobaviteljev in uporabnikov opravljenih storitev.

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o. se zavezuje k spodbujanju etičnega kodeksa v poslovanju. 

Vsi zaposleni v CIGLANI CERJE TUŽNO d.o.o. se zavezujejo, da bodo dobro seznanjeni z dokumentacijo sistema kakovosti in okolja ter da bodo pri svojem delu uporabljali veljavne politike in postopke.

Politika kakovosti bo naznanjena vsem uporabnikom storitev in deležnikom z obveznostjo pregleda glede ustreznosti.

 

Cerje Nebojse, 08. 07. 2016

CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.

Direktor
Dubravko Šimec

Politika kvalitete i okoliša