datum stupanja na snagu: 01.11.2021.
verzija: 4.0

1. Opće informacije

Ciglana Cerje Tužno d.o.o., Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec, kao voditelj obrade osobnih podataka poštuje vašu privatnost i štiti vaše osobne podatke u skladu s najboljom praksom i obvezama koje proizlaze iz Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Uredba) te iz drugih pozitivnih zakonskih propisa s područja zaštite osobnih podataka.

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite osobnih podataka, smanjenje količine osobnih podataka i njihova transparentnost, dostupnost, cjelovitost i točnost.

2. Svrha obrade osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo da bismo:

 • ispunili zakonske i ugovorne obveze
 • odgovorili na dostavljene upite
 • postupili po zaprimljenim prigovorima i pritužbama koje su nam upućene
 • prodali proizvode koje naručite
 • informirali o našim proizvodima

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. ne prikuplja podatke u većem opsegu od onog nužnog za postizanje navedenih svrha.

3. Pravna osnova (temelj) za obradu osobnih podataka

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke tijekom zakonski dozvoljenog perioda ili tijekom perioda određenog od strane Ciglane Cerje Tužno d.o.o. kao voditelja obrade osobnih podataka. Zbog pravnih osnova i količine obrada, imajte na umu da postoji mogućnost da ovo nije potpuni popis, već samo popis čija je namjera da se prikaže pravna osnova na koji Ciglana Cerje Tužno d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke:

 • pružanje predugovornih i ugovornih obveza prema poslovnim partnerima – Ciglana Cerje Tužno d.o.o. može sklopiti ugovor s vama i obrađivati vaše osobne podatke da bi se udovoljilo predugovornim i ugovornim obvezama koje proizlaze iz istih
 • ispunjavanje pravnih obveza (zakonskih) – Ciglana Cerje Tužno d.o.o. se, s obzirom na svoju poslovnu aktivnost, mora pridržavati mnogobrojnih zakonskih obveza iz nacionalnog zakonodavstva i zakonodavstva EU-e koje mogu zahtijevati obradu vaših osobnih podataka. Tako vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6.stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu zaposlenja u našoj tvrtci
 • legitimni interes – Ciglana Cerje Tužno d.o.o. će obraditi vaše osobne podatke kada je to nužno, u svrhu ostvarivanja vlastitih legitimnih interesa ključnih za naše poslovanje (poslovne aktivnosti). Osobni podaci će se obrađivati temeljem ove osnove samo ako od tih interesa nisu jači vaši interesi ili vaša temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ako nam uskratite davanje vaših osobnih podataka, nećemo biti u mogućnosti pružiti vam svoje usluge i biti s vama u poslovnom odnosu. Tako vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6.stavka 1. točke (f) Opće uredbe u svrhu video nadzora radi zaštite osoba i imovine tvrtke, te u svrhu sudjelovanja na našim eventima za poslovne partnere
 • temeljem privole – Ciglana Cerje Tužno d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke temeljem privole u smislu članka 6.stavka 1.točke (a) Opće uredbe u svrhu boljeg funkcioniranja svih značajki internetske stranice i omogućavanja bolje korisničkog iskustva

4. Obrada osobnih podataka putem video nadzora

Svrha obrade osobnih podataka putem video nadzora je zaštita osoba i imovine, a pravni temelj je legitimni interes Ciglane Cerje Tužno d.o.o. kao voditelja obrade osobnih podataka. Video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima - policija, sud (primatelji) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa. Snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše mjesec dana ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

5. Pristup osobnim podacima

Pristup vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe Ciglane Cerje Tužno d.o.o., poslovni partneri koji nam pružaju poslovnu podršku (izvršitelji obrade) i ostale treće strane, pa tako vaši osobni podaci u određenim slučajevima mogu biti učinjeni dostupnima:

 • vlasnicima procesa unutar Ciglane Cerje Tužno d.o.o.
 • tijelima javne vlasti
 • tijelima zakonodavne, sudbene i izvršne vlasti
 • vanjskim pružateljima različitih usluga ili vanjskim savjetnicima, a kojima je taj pristup potreban za ispunjavanje navedenih svrha obrade odnosno kada smo obvezni vaše osobne podatke učiniti dostupnima da bismo ispunili svoje zakonske obveze ili izvršili ugovorne obveze te da bismo zaštitili Ciglanu Cerje Tužno d.o.o. i sve njezine poslovne partnere.

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. čini dostupnim vaše osobne podatke samo onim izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u sladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita vaših prava. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s vašim osobni podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

6. Međunarodni prijenos osobnih podataka

Ciglana Cerje Tužno d.o.o. vaše osobne podatke obrađuje isključivo u Republici Hrvatskoj te ih ne prenosi u treće zemlje.

7. Vremensko razdoblje čuvanja i uporabe osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade istih. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, vaše osobne podatke više ne koristimo te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih onoliko dugo koliko nas obvezuju pozitivni zakonski propisi ili koliko zahtijevaju naši legitimni interesi. Nakon toga, podaci se trajno brišu i uništavaju na siguran način.

8. Mjere zaštite osobnih podataka

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade vaših osobnih podataka, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za vaša prava i slobode, Ciglana Cerje Tužno d.o.o. poduzima odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite da bi se spriječilo slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjena, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup vašim osobnim podacima.

Ove mjere zaštite između ostalog uključuju sljedeće:

 • potpisivanje izjave o povjerljivosti i čuvanju poslovnih podataka svih zaposlenika koji imaju pristup vašim osobnim podacima,
 • implementaciju svih mjera zaštite na sustavima na kojima se nalaze osobni podaci,
 • provođenje redovitih kontrola sigurnosnih mjera i zaštite osobnih podataka,
 • edukaciju novih i postojećih zaposlenika.

9. Prava u vezi obrade osobnih podataka

Ovisno o pravnoj osnovi obrade osobnih podataka, vaša prava mogu biti sljedeća:

 • pravo na pristup - imate pravo zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podaci dostavljaju i razdoblju pohrane. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom nacionalnog zakonodavstva ili pravom Unije.
 • pravo na ispravak netočnih osobnih podataka – imate pravo zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.
 • pravo na brisanje (zaborav) osobnih podataka – imate pravo tražiti brisanje vaših osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta: vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu za koju smo ih prikupili ili obradili; povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s člankom 6.stavkom 1.točkom (a) ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Opće uredbe o zaštiti podataka i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka u skladu sa člankom 21. stavkom 1. opće Uredbe o zaštiti podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu ; osobni podaci nezakonito su obrađeni ; osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. Iznimke uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka - imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka primjerice: kada osporavate točnost vaših osobnih podataka sve dok ne provjerimo njihovu točnost, ako je obrada nezakonita a protivite se njihovom brisanju, kada ste uložili prigovor vezano za obradu Vaših osobnih podataka i čekate potvrdu, ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke ali ste ih zatražili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • pravo na povlačenje privole, ako je primjenjivo
 • pravo na prigovor na obradu osobnih podataka – ako smatrate da Ciglana Cerje Tužno d.o.o. nema zakonsku osnovu ili legitimni interes obrađivati vaše osobne podatke, u svakom trenutku možete uložiti prigovor te u tom slučaju nećemo više obrađivati vaše osobne podatke niti ćemo biti u mogućnosti biti s vama u poslovnom odnosu i pružiti vam svoje usluge
 • pravo na prenosivost osobnih podataka, ako je primjenjivo
 • pravo na prigovor nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka

10. Korištenje kolačića (cookies)

Na službenoj internetskoj stranici www.unitherm.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo ili mobilni uređaj korisnika smješta internetski poslužitelj (server) putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) i prikazuje web stranicu. Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našoj Internet stranici (Internet mjestu) koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta, funkcionalni kolačići (mogu se isključiti) koji omogućavaju Internet mjestu pružanje poboljšane funkcionalnosti i personalizaciju te marketinški kolačići (mogu se isključiti) koji omogućuju bilježenje posjeta i izvora prometa kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost našeg Internet mjesta.

Više informacija možete pronaći u Politici kolačića na sljedećoj poveznici: https://www.unitherm.hr/politika-kolacica

11. Prijava na newsletter

Na web stranici voditelja obrade Ciglana Cerje Tužno d.o.o. posjetitelji imaju mogućnost prijaviti se na newsletter. Putem newslettera, voditelj obrade informira klijente i poslovne partnere o ponudama i novostima u svezi njegovih usluga.

Nakon što s naše stranice korisnik izvrši prijavu na newsletter automatski će se poslati konfirmacijski email na email adresu ispitanika prije slanja prvog newslettera iz pravnih razloga, u proceduri dvostrukog pristanka. Konfirmacijski email se koristi kao dokaz da je vlasnik email adrese ispitanik autoriziran za primanje newslettera.

Kod registracije na newsletter, dolazi do spremanja email adrese ispitanika te IP adrese računalnog sustava koju je izdao pružatelj usluge, a koju je koristio ispitanik za vrijeme registracije, te datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka je potrebno kako ne bi došlo do zloupotrebe email adrese ispitanika u daljnjem razdoblju i služi kao zakonska zaštita voditelja obrade osobnih podataka.

Privola za spremanje osobnih podataka koju je ispitanik dao za slanje newslettera može biti povučena u svakom trenutku. Predmetno je moguće klikom na ODJAVA ili pak izravnom obaviješću upućenom voditelju obrade.

12. Kontakt informacije

Ako želite ostvariti gore navedena prava ili ako biste željeli saznati više, u bilo kojem trenutku možete kontaktirati Ciglanu Cerje Tužno pisanim putem na adresu: Cerje Nebojse 2, 42243 Maruševec ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

13. Promjene politike privatnosti

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti. Politika privatnosti vrijedi od datuma objave na našoj stranici, pod „datum stupanja na snagu“ i pod „verzija“ na vrhu ovog dokumenta.